Modlitwy za zmarłych

„Modlę się, bo pamiętam, pamiętam, bo kocham

i jestem wdzięczny za dar życia , wiary, wychowanie, majątek”.

 

Drodzy Wierni!     

                          

    W śmierci Bóg powołuje nas do siebie. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy, dlatego umarli, którzy przebywają w czyśćcu potrzebują oczyszczenia.  Wspólnota Kościoła spieszy im z pomocą na różne sposoby.

    Zwracam się moi Drodzy o podjęcie modlitwy za zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Właściwa postawa chrześcijańska to nie tylko pomnik, dekoracje, kwiaty i znicze, ale przed wszystkim modlitwa, która do naszych bliskich dociera.  Pragnę też przypomnieć kilka form  modlitwy:

     MSZA ŚWIĘTA – najdoskonalsza forma modlitwy za zmarłych. Ofiarujemy, bowiem za Nich Ciało i Krew Chrystusa. Zachęcam Was do zamawiania Mszy Św. za bliskich zmarłych w rocznicę śmierci, imienin, urodzin. Proszę również o Msze Św. za dusze w czyśćcu cierpiące o których bliscy nie pamiętają. Oni Wam odwdzięczą się.

     MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – to najpiękniejszy dar, 30 Mszy Św. ofiarowanych za jednego zmarłego (tradycja dopuszcza gregoriankę za zmarłych małżonków). Ustanowiona przez papieża św. Grzegorza Wielkiego, jako bardzo skuteczna pomoc przeprowadzająca duszę z czyśćca do nieba.Praktyka ta zainicjowana została w VI wieku przez papieża Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawianie w takiej formie mszy za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, przy którym znaleziono pieniądze, których ze względu na ślub ubóstwa nie powinien był mieć.Zgodnie z przekazem, trzydziestego dnia ów zakonnik miał się objawić papieżowi i podziękować za okazane mu miłosierdzie, dzięki któremu opuścił czyściec. Praktyka ta rozwijała się dalej od VIII wieku, najpierw w klasztorach, później wśród innych wiernych.

Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą.

     ODPUST ZUPELNY OD l DO 8 LISTOPADA  -warunki ( przyjęcie Komunii św. w stanie łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach papieża, pobożne nawiedzenie cmentarza). W ciągu roku jest wiele okazji do uzyskania odpustu.

 WYPOMINKI – kolejna, uświęcona polską tradycją, forma modlitwy za zmarłych.

 RÓŻANIEC, KORONKA i inne modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące/zamieszczone poniżej/

 JAŁMUŻNA dar ofiarowany potrzebującym w imieniu zmarłych.

 

W ten sposób możemy przyjść ze skuteczną pomocą duchową Naszym bliskim zmarłym, wobec których mamy zaciągnięty „dług Miłości” i proszę Was o zmarłych nigdy nie mówcie źle, oni już nie mogą się bronić. A zło, które Wam uczynili – wybaczcie i módlcie się za Nich.

 

 

                RÓŻNE MODLITWY ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze wszystkich swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą proszę przez ich wstawiennictwo. Miej litość nade mną i nad biednymi duszami w czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen.

Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie !

Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami !

 

 

                            KORONKA ZA ZMARŁYCH

 

Na początkowych paciorkach: Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.

Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.

Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.

Na małych paciorkach 10 razy:

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

 

Zakończyć modlitwą:

Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

                   LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, -módl się za nim (nią, nimi).

Bramo niebieska, –

Królowo Wniebowzięta, –

Święty Michale, –

Święty Janie Chrzcicielu, –

Święty Józefie, –

Święty …… (patronie zmarłego), –

Wszyscy święci i święte Boże, –

 

Bądź mu (jej) miłościw, -ybaw go (ją, ich) Panie.

Od zła wszelkiego, –

Od cierpień w czyśću, –

Przez Twoje wcielenie, –

Przez Twoje narodzenie, –

Przez Twój chrzest i post święty, –

Przez Twój krzyż i mękę, –

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, –

Przez Twoje zmartwychwstanie, –

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, –

Przez zesłanie Ducha Świętego, –

Przez Twoje przyjście w chwale, –

 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, –

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, –

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, –

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, –

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, –

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, –

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, –

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, –

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

                    Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą:

O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. – O Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego… (Dz. 1265).

O Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie (Dz. 813).

O Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.

Św. Faustyna (Dz. 1574).