Rada Parafialna

Parafia jest latarnią morską, która rzuca światło wiary i w ten sposób

wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom

 ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin”

                                                   Ojciec św. Benedykt XVI

 

 

 

Nowa rada duszpasterska
DNIA 17 grudnia 2017 r. W NASZEJ ŚWIĄTYNI MIAŁO MIEJSCE ZAPRZYSIĘŻENIE
NOWYCH CZŁONKÓW RADY PARAFIALNEJ.

Poprzednia Rada, kadencja 2012-2017

„Bądź w życiu aktywny.
            Nie stój z założonymi rękoma.
           Nie piękne poglądy są ważne,
    ale praktyczne działanie „.
                                                   Carlos Torres Pastorino

Rada Duszpasterska, kadencja 2007-2012

 

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej

 1. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3. Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.

4. Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.1. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Każde ze stowarzyszeń i ruchów działających w parafii winno zgłosić przynajmniej jednego kandydata.  Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta dwa tygodnie przed wyborami oraz podana do publicznej wiadomości tydzień przed wyborami.

4.2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

4.3. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

4.4. Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione na tablicy ogłoszeń wszystkim wiernym i pozostają tam do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

5. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Metropolitalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.

7. Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyni­ków wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

10. Osoby, które w dniu wyborów są nieobecne w parafii, mogą w porozumieniu z Księdzem Proboszczem (resp. Księdzem Rektorem) przekazać swój głos w zaklejonej kopercie we wcześniejszym terminie.

11. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

12. Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowo wybrane Rady po uro­czys­tym zaprzysiężeniu podejmują swe funkcje. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej wybranych Rad oraz za odłożeniem nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

 

+Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

 

 

 

Lublin, 3 września 1997 r.

Nr 845/Gł/97

STATUT

Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

 

1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

 

2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 § 2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

 

3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

3.1. Z urzędu należą do Rady:

1. Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

5. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).

6. Przedstawiciele wydelegowani przez główne stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danyrn ośrodku (Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, neokatechumenat, etc.).

 

4. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 8-12. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.

 

5. Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedyne osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

 

6. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed Zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

 

7. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.

7.1. Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem weta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.2. Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

 

8. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

8.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

8.2. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

8.3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.

 

9. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu: Rada funkcjonuje więc niezmiennie mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady maże podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

 

10. Posiedzenia Rady nie moją z reguły charakteru publicznego. Mima to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

 

11. Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zastać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.

 

12. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

 

13. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

14. Wraz z przyjęciem niniejszego statutu ulegają modyfikacji zasady dotyczące funkcjonowania Rad Parafialnych, które działały już wcześniej w niektórych ośrodkach naszej Archidiecezji.

 

 

+ Józef Życiński

Arcybiskup Lubelski