MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW.JANA PAWŁA II

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

 

Modlitwa o wyproszenie łask za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

  Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę… (wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości.

Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

 

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa, 
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
 przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle, dziękujemy Bogu za Ciebie,
za to, że przeszedłeś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię,
przez Ojczyznę, Kościół i świat.
Dziękujemy za twą świętość, za mądrość i odwagę,
za twą modlitwę i apostolską gorliwość, za budzący nadzieję Twój uśmiech;
za wszystkich, których doprowadziłeś do Chrystusa, przyniosłeś pociechę,
niepokój serca, który przyniósł pojednanie.
W Tobie, Janie Pawle, Bóg ukazał piękno i godność człowieka,
stworzonego na Jego obraz i podobieństwo.
Naucz nas, jak być człowiekiem dla Boga i drugiego człowieka.
Janie Pawle, klęknąłeś przy swej chrzcielnicy.
Współpracując z łaską chrztu realizowałeś powołanie do świętości.
Pomóż nam przyjąć i zrealizować to najważniejsze Boże wezwanie.
Janie Pawle, apostole pojednania,
któryś pojednał ze sobą wielu obcych i skłóconych,
nieś pojednanie naszym sercom, rodzinom i narodom.
Nauczycielu, słuchający i głoszący Chrystusową Ewangelię,
ucz nas przyjmować Prawdę Bożej nauki i czynić ją światłem naszego powołania.
Kapłanie, uczestniku wiecznego kapłaństwa Chrystusa,
który przyjąłeś łaskę powołania i święceń, uproś nam świętych kapłanów,
oddanych całkowicie królestwu Bożemu, rozmodlonych, pokornych,
ufnych, gotowych współpracować z duchownymi, osobami konsekrowanymi i świeckimi.
Pasterzu, wpatrzony w Pasterza, który daje życie na krzyżu za swoje owce.
W Tobie odkrywaliśmy Jezusa, Dobrego Pasterza, i razem z Tobą kroczyliśmy za Nim,
ufni, że obronisz nas przed wilkiem, duchem kłamstwa i ciemności.
Wyproś nam ducha gorliwości apostolskiej, ducha odwagi,
aby Chrystus w nas i przez nas wzrastał.
Wierny synu i głowo Kościoła, następco św. Piotra,
umacniaj naszą miłość do mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła;
wspieraj swego następcę, wszystkich pasterzy Kościoła w gorliwości, miłości i jedności.
Dałeś nam przykład miłości do Maryi, Matki Jezusowej i Matki Kościoła.
Od Ciebie chcemy się uczyć zaufania Maryi Niepokalanej,
oddania w duchu „Totus Tuus”, nadziei w godzinie Ogrójca i w ciemności Kalwarii.
Niech Twój przykład samotnej modlitwy, różańca, adoracji
będzie dla nas wskazówką, zachętą i zobowiązaniem.
Tyle razy zwracaliśmy się do Ciebie: „Ojcze, Ojcze święty”.
Twój przykład i Twoje nauczanie niech nam przybliża miłosierne oblicze Ojca,
które odczytywałeś w Chrystusie.
Prosimy za ojców, aby realizowali z miłością swe powołanie.
Niech wspierają kobiety, pomagają im być dobrymi matkami,
otwartymi na nowe życie, będącymi sercem domowego Kościoła.
Janie Pawle, Święty nasz Bracie,
byłeś nam bliski jako człowiek, jako kapłan i papież,
gdy nauczałeś, modliłeś się, cierpiałeś i umierałeś.
I gdy przychodziliśmy do Twego – choćby myślą – grobu.
Pozostaniesz bliski, będziesz nam Bratem Świętym. Bądź z nami. Amen

 

 

Modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II (bp Jan Szkodoń)

Rodzina
  Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny.
Jako kapłan, biskup i następca św. Piotra
troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi.
Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości.
W szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny i kobiety.
Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski.
Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.
Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej 
Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła.
Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i o godności miłości małżeńskiej,
która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję.
Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej,
która jest cząstką i warunkiem miłości.
Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. 
zukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą:
„Rodzino, bądź tym, czym jesteś”.
Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania.
Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości.
Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły.
Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.

 

Chorzy
  Święty Janie Pawle, przyjacielu, ojcze
i bracie ludzi chorych, cierpiących, starych i niepełnosprawnych.
Pan Jezus dzielił się z Tobą przez całe Twe życie swoim krzyżem.
Był to często krzyż duchowy, niewidoczny dla świata,
ale był również krzyż zamachu i krzyż kilkakrotnego pobytu w szpitalu.
Był to krzyż, jaki przyszedł wraz z upływem lat i starością.
Od początku prosiłeś chorych, aby Cię wspierali swoją modlitwą i cierpieniem.
Mówiłeś, że chorzy są Twoją siłą i że są najbogatszą cząstką Kościoła.
Przypominałeś, że cierpienie przeżywane w bliskości z Panem Jezusem
może być ofiarowane za zbawienie świata.
Dziękując opiekunom chorych uczyłeś, ze pomagając chorym pomagamy Chrystusowi.
Dałeś przykład cierpliwego i pokornego znoszenia krzyża starości
i przykład przygotowania się do przejścia „z życia do życia”.
Tylu ludzi prosi Cię o uzdrowienie, tylu prosi o siły duchowe do niesienia krzyża.
Wyproś nam u Boga uzdrowienie ducha i ciała. Amen.

 

Młodzież

Święty Janie Pawle, Twoją radością były spotkania z młodymi.
Mówiłeś, że młodzież jest przyszłością Kościoła i świata.
„Jesteście moją nadzieją” – powtarzałeś.
Na Światowych Dniach Młodzieży gromadziłeś setki tysięcy,
a nawet miliony młodych.
Byłeś i pozostałeś dla młodych ojcem, przyjacielem i przewodnikiem.
Młodzież wiedziała, że ich kochasz i dlatego słuchała Cię uważnie,
gdy głosiłeś trudne zasady Ewangelii.
Ukazywałeś słowem, życiem i miłością,
że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Wzywałeś młodych: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Ostrzegałeś, aby nie przegrali życia i miłości.
Przeciwstawiając się cywilizacji użycia głosiłeś,
że grzechy nieczyste nie są ani wolnością, ani miłością.
Oddajemy Twojej opiece ludzi młodych.
Prosimy, swoim wstawiennictwem obroń ich
przed zagrożeniami, ułudą, przed zmarnowaniem życia.
Niech budują przyszłość na fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii,
traktując życie jako Boże powołanie.
Niech młodzi, wpatrzeni w Twój przykład, zaufają prawdzie i miłości Chrystusowej.

 

 

LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.

  Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.