Modlitwy do Ducha Świętego

Nowenna i modlitwy do Ducha Świętego

 

 

 

Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlić się nowenną. Pozwalamy sobie przypomnieć czym jest ta forma modlitwy jaką nazywamy nowenną. Chcemy też zaproponować niektóre spośród wybranych modlitw do Ducha Świętego.

 

Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy. Przyjęło się, iż określenie „nowenna” dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do „oktawy”, która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).

 

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: „Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 'Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

 

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

 

 

 

 

Nowenna do Ducha Świętego

 

Modlitwa wstępna:

 

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

 

W drugim dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

 

W trzecim dniu:

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

 

W czwartym dniu:

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

 

W piątym dniu:

Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

 

W szóstym dniu:

Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

 

W siódmym dniu:

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

 

W dziewiątym dniu:

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

 

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,

Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,

Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,

Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W.: I odnów we mnie moc ducha.

 

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

Koronka do Ducha Świętego

 

 

Wezwanie Ducha Świętego:

 

Przybądź, Duchu Święty,

spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

 

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

przyjdź Światłości sumień !

 

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,

w skwarze żywą wodą,

w płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza,

serc wierzących wnętrza

poddaj swej potędze !

 

Bez Twojego tchnienia

cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze !

 

Obmyj, co nieświęte,

oschłym wlej zachętę,

ulecz serca ranę !

 

Nagnij, co jest harde,

rozgrzej serca twarde,

prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,

Tobie ufającym

siedmiorakie dary !

 

Daj zasługę męstwa,

daj wieniec zwycięstwa,

daj szczęścia bez miary ! Amen.

 

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.

+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

 

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

W: I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

W: Módl się za nami.

 

Modlitwy liturgiczne do Ducha Świętego

(Można je odmówić, do wyboru, na zakończenie koronki)

 

Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi szafarzami Twoich tajemnic i kochali Cię miłością wieczną. Amen.

 

Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta; oczyść przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Cię chwalić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego nasze sumienia i serca, abyśmy służyli Tobie w czystości ciała i podobali się dzięki niewinności duszy. Amen.

 

Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi je do pełnej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Prosimy Cię, Panie niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić nasze serca i strzec nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, aby Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane sobie w nas mieszkanie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź !”

A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź !”

I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,

Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. [Ap 22, 17)

 

 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

 

 

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

 

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

 

Boże, Duchu Święty,

słodka miłości Ojca i Syna.

Aby całkowicie należeć do Ciebie,

oddaję Ci teraz i na zawsze:

moje serce, moje ciało i duszę,

moje siły i zdolności,

moje cierpienia i radości,

moje życie i śmierć.

Oddaję Ci też wszystkich,

którzy są mi drodzy i wszystko,

czym jestem i co posiadam,

abyś Ty sam mógł tym rozporządzać

i panować nade mną swoją miłością,

teraz i w wieczności. Amen.

                                                 Bł. Arnold Janssen SVD

 

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

 

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

 

 

 

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,

ukaż nam glębokie znaczenie

Wielkiego Jubileuszu, aby dusze nasze

mogły go świętować z wiarą w nadziei,

która nie zawodzi, w miłości,

 

która nie oczekuje niczego w zamian.

 

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Prawdy, który przenikasz

głębokości Boże, żywa pamięci

i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość

do uznania w Jezusie z Nazaretu

Pana chwały, Zbawiciela świata,

najwyższe spełnienie dziejów.

 

 

Duchu Stworzycielu,

tamniczy twórco Królestwa Bożego,

mocą Twoich świętych darów

wspomagaj Kościół, aby odważnie

przekroczył próg nowego Tysiąclecia

i niósł przyszłym pokoleniom

światło zbawczego Słowa.

 

 

 

Duchu świętości, Boskie tchnienie,

które porusza wszechświat,

przyjdź i odnów oblicze ziemi.

Wzbudź w sercach chrześcijan

pragnienie pełnej jedności,

aby byli dla świata skutecznym

znakiem i narzędziem

wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem

i jedności całego rodzaju ludzkiego.

 

 

Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła,

spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług

umacniało jedność Ciała Chrystusowego;

spraw, aby wierni świeccy,

osoby konsekrowane i wyświęceni

szafarze sakramentów wspólnie dążyli

do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło

radości i pokoju, pobudzaj do solidarności

wobec potrzebujących,

dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby,

obdarz ufnością i nadzieją,

ożyw we wszystkich

chęć czynnego zaangażowania

w budowie lepszej przyszłości.

 

 

 

Duchu Mądrości, który nawiedzasz

umysły i serca,

spraw, aby postęp wiedzy i techniki

służył zyciu, sprawiedliwości i pokojowi.

Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,

pomóż różnym kulturom otworzyć się

na wartość Ewangelii.

 

 

Duchu życia, za Twoją sprawą

Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy,

Niewiasty, która milczy i słucha.

Ucz nas wrażliwości na natchnienia

Twojej miłości i gotowości

do odczytywania zawsze znaków czasu,

które stawiasz na drogach historii.

 

 

 

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

 

 

Tobie, Duchu miłości,

wraz z Ojcem Wszechmogącym

i Synem Jednorodzonym,

wszelka cześć i chwała

po wszystkie wieki wieków. Amen.

                                                      Jan Paweł II

 

 

Modlitwa do Ducha Świętego za Kościół

Duchu miłości, Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na Apostołów zebranych w Wieczerniku i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś; zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób na Twój święty Kościół i udziel mu najdoskonalszych darów. Oświecaj i błogosław Ojca świętego, wspieraj go radą, pomocą i pociechą. Broń go od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Oświecaj i błogosław katolickie duchowieństwo i wszystkich rządzących Twoją owczarnią: kardynałów, biskupów i kapłanów. Błogosław także młodzieży przygotowującej się do służby przy Twym ołtarzu. O Duchu Przenajświętszy, zlej wszystkie Twe dary na te dusze, aby umiały godnie wypełniać swoje tak wzniosłe powołanie i strzeż je od zasadzek ciała, czarta i świata. O Duchu miłości, przez gorącą modlitwę Jezusa wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki: „Ojcze święty, spraw, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”, przez Twą przedziwną jedność z Ojcem i Synem daj, aby w całym Kościele zapanowała jedność. Strzeż go po wszystkie wieki Twą przemożną opieką i złącz wszystkich jego członków węzłem serdecznej miłości. O Duchu miłości, spraw, niechaj zapanuje wśród nas wzajemna miłość. Złącz poróżnione małżeństwa, pogódź zwaśnione rodziny, zbliż mających urazę do siebie. Niechaj pokój, miłość i jedność panuje w państwach, rodzinach i zgromadzeniach, abyśmy się okazali godnymi uczniami Chrystusa i aby Ten, który powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali”, poznał nas jako uczniów i dzieci swoje. Amen.

 

 

 

 

Duchu Święty natchnij mnie

Duchu Święty – natchnij mnie.

Miłości Boża – pochłoń mnie.

na właściwą drogę – zaprowadź mnie.

 

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie.

Z Jezusem błogosław mnie:

od wszelkiego złego,

od wszelkich złudzeń,

od wszystkich niebezpieczeństw

zachowaj mnie. AMEN.

 

Modlitwa św. Augustyna

 

Bądź mym oddechem Duchu Święty,

ażebym rozważał to co święte;

bądź moją siłą Duchu Święty,

ażebym czynił to, co święte;

bądź mym pragnieniem Duchu Święty,

ażebym ukochał to co święte;

bądź moją mocą Duchu Święty,

ażebym strzegł tego co święte;

strzeż mnie od złego Duchu Święty,

ażebym nie stracił tego co święte. Amen.

 

* * *

 

Przyjdź, Światłości prawdziwa. Przyjdź, życie wieczne. Przyjdź, ukryta tajemnico. Przyjdź, bezimienny skarbie. Przyjdź, rzeczywistości niewysłowiona. Przyjdź, szczęśliwości bez końca. Przyjdź, światło nie znające zachodu. Przyjdź, niezawodne oczekiwanie tych wszystkich, którzy mają być zbawieni. Przyjdź, przebudzenie spoczywających. Przyjdź, zmartwychwstanie umarłych. Przyjdź, o Potężny, który zawsze wszystko czynisz, odnawiasz i przetwarzasz swoją wolą. Przyjdź, o Niewidzialny, ze wszech miar Nieuchwytny i Niedotykalny. (…) Przyjdź Ty, którego pragnęła i pragnie moja biedna dusza. Przyjdź sam do mnie samego, ponieważ widzisz, że jestem sam. Przyjdź Ty, który oddzieliłeś mnie od wszystkiego i uczyniłeś samotnym na tej ziemi. Przyjdź Ty, który sam stałeś się we mnie pragnieniem i sprawiłeś, że pragnę Ciebie, całkowicie Niedostępnego. Przyjdź, moje tchnienie i moje życie. Przyjdź, pocieszenie mojej biednej duszy. Przyjdź, moja radości, chwało i rozkoszy bez końca.

                                                                                                     św. Symeon Nowy Teolog

* * *

 

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy obciążeni wprawdzie ludzkimi grzechami, ale specjalnie zebrani w imię Twoje. Przybądź do nas, pozostań z nami, zechciej przeniknąć nasze serca. Naucz nas, co mamy czynić. Ukaż nam drogę, którą mamy kroczyć. Zdziałaj to, czego mamy dokonać. Ty sam bądź natchnieniem i sprawcą naszych rozstrzygnięć, albowiem Ty sam z Bogiem-Ojcem i Synem masz imię chwalebne. Nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości, albowiem Ty prawość najbardziej miłujesz. Nie dopuść, by niewiedza pchnęła nas na niewłaściwą drogę, by ugięła nas przychylność lub zdeprawował wzgląd na urzędy czy osoby, ale zjednocz nas ze sobą skutecznie samym darem Twojej łaski, abyśmy stanowili jedno w Tobie i w niczym nie odeszli od prawdy. Zebrani zaś w imię Twoje, z opanowaniem i dobrocią trzymając się we wszystkim sprawiedliwości, żebyśmy teraz w niczym nie byli niezgodni z Tobą, zaś w życiu przyszłym za dobre czyny otrzymali nagrodę wiekuistą.

                                                                                                                         Inwokacja św. Izydora z Sewilli