„Boże Ciało ” – Odpust

Ze świętem Bożego Ciała wiążą się barwne formypobożności ludowej, przede wszystkim bardzo wymowna tradycja procesji z
Najświętszym Sakramentem, która przechodzi ulicami miast i wsi. Jest to radosne święto ku czci wspaniałego daru Chleba, z którym Chrystus związał swoją obietnicę życia wiecznego. Ten Chleb jest naprawdę Jego Ciałem, to znaczy Jego
człowieczeństwem, poprzez które Bóg uświęca serca, ludzi, wspólnoty, narody i
cały wszechświat.Eucharystia staje się w ten sposób początkiem nowej ludzkości i odnowionego świata, który objawi się w pełni na końcu dziejów. Już teraz jednak wzrasta niczym zasiew i zaczyn Królestwa Bożego.Cechą
charakterystyczną nowej ludzkości odkupionej przez Chrystusa jest pełnia braterskiej miłości. Eucharystia jest bowiem w pełnym tego słowa znaczeniu sakramentem miłości, pojmowanej jako dar z siebie.Bez duchowego pokarmu,
czerpanego z Ciała i Krwi Chrystusa, ludzka miłość pozostaje zawsze skażona egoizmem. Natomiast komunia z niebieskim Chlebem nawraca serca i wzbudza w nich zdolność miłowania tak, jak umiłował nas Jezus.
«Komunia»: to słowo, którym często określamy Eucharystię, jest w tym kontekście niezwykle znamienne. Kto przyjmuje z wiarą Ciało Chrystusa, jednoczy się wewnętrznie z Nim, a w Nim z Bogiem Ojcem w miłości Ducha Świętego. Bóg w człowieku, człowiek w Bogu. To właśnie staje się autentycznym fundamentem komunii w Kościele. Jak pisze apostoł Paweł do Koryntian: «Ponieważ jeden jest chleb, przeto my (...) tworzymy jedno ciało» (1Kor 10, 17).
   Jezus,Chleb życia wiecznego, zstąpił z nieba dzięki wierze Maryi, która najpierw nosiła Go w swoim łonie z bezgraniczną miłością, a później szła wiernie za Wcielonym Słowem aż po krzyż i zmartwychwstanie. Prośmy Maryję, aby pomogła nam odkryć na nowo centralne znaczenie Eucharystii, zwłaszcza w dniu Pańskim,abyśmy mogli w pełni przeżywać braterską komunię. Prośmy Ją także, aby prowadziła nas ku prawdziwej jedności. Maryi pragnę też w szczególny sposób
zawierzyć moją pielgrzymkę na Ukrainę, którą rozpocznę w najbliższą sobotę.Niech ta apostolska podróż stanie się kolejnym etapem drogi ku upragnionej jedności wszystkich chrześcijan.             
                                                                                        Bł. Jan Paweł II


Zapraszam na Mszę Świętą połączoną z procesją 23 czerwca 2011 r. o godz. 11.30 ks. Dariusz Nowomiejski 

 Zróbcie Mu miejsce: Pań idzie nieba!Pod przymiotami ukryty Chleba.
 Zagrody nasze widzieć wychodziI jak się dzieciom Jego powodzi?
 Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana! Przed twoim Bogiem zginaj kolana!
 Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,On twoim Ojcem, On Przyjacielem.

 Nie dosyć było to dla człowieka,Że na ołtarzu co dzień go czeka.
Sam ludu swego odwiedza ściany,Bo nawykł bawić między ziemiany
 Uściełajcie Mu kwiatami drogi,Którędy Pańskie iść będą nogi.
 Okrzyknijcie to na wszystkie strony:"W środku nas idzie, Błogosławiony
  Straż przy Nim czynią anieli możni! Nie przystępujcie blisko, bezbożni!
Obyście kiedyś i wy poznali,jakie gośmy to Pana dostali!
On winy nasze darować lubi,Jego się wsparciem ten naród chlubi!
W domu i w polu daje nam dary,Serc tylko naszych żąda ofiary.
Niesiemy Ci je. Boże, niesiemy!Dawaj nam łaski, sercać dajemy. I tej zamiany między stronami Niebo i ziemia będą świadkami. My nie słyszemy, jak nam niebiosy Odpowiadają swemi odgłosy! Franciszek Karpiński